Pomona 33 6681 PE Bemmel

Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Senioren Ondersteuning Lingewaard.

Kennismaking:

Indien gewenst kan er voor een eerste opdracht een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek is geheel kosteloos en verplicht u tot niks. Een iedere hier uit volgende afspraak, zal, indien niet anders aangegeven, zijn volgens het gelende tarief.  

Tarieven en reiskosten:

De tarieven en reiskosten worden met u besproken en zullen altijd inclusief btw zijn. Indien Senioren Ondersteuning Lingewaard een aankoop voor een van zijn cliënten moet doen dan zal hiervoor een kleine toeslag gelden.

Facturen worden aan het einde van iedere maand naar u gestuurd. Op de factuur zal een overzicht staan van de geleverde diensten van de betreffende maand, en de eventuele reiskosten of aankopen. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen onder vermelding van het factuurnummer. 

Cadeaubonnen:

Senioren Ondersteuning Lingewaard heeft ook cadeaubonnen die ingewisseld kunnen worden voor de diensten die Senioren Ondersteuning Lingewaard biedt, zoals deze zijn omschreven in onze algemene voorwaarden. Deze cadeaubonnen zijn per e-mail of telefonisch aan te vragen en worden bij u afgeleverd na betaling van de factuur. Na inwisseling worden de geplande uren die samen met u zijn overeen gekomen bindend. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De prijzen van de cadeaubonnen zijn inclusief btw. 

Annulering:

Indien door onverwachte en niet te voorziene omstandigheden de afspraak niet door kan gaan, dan wordt in overleg met Senioren Ondersteuning Lingewaard naar een passende oplossing gezocht. U wordt verzocht om minimaal 24 uur van tevoren te laten weten of een afspraak niet door kan gaan. Wanneer dit niet binnen 24 uur van tevoren gebeurt, dan wordt de ingeplande tijd alsnog in rekening gebracht.

Privacyverklaring van Senioren Ondersteuning Lingewaard (AVG)

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens ontvangen wij van uzelf, via bijvoorbeeld e-mail, telefoon, post of anders. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met onze persoonsgegevens om gaan. 

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Meestal gaat het om de volgende gegevens.

  • NAW- gegevens (Naam, adres en woonplaats);
  • Geboortedatum en -plaats;
  • Geslacht;
  • Burgerservicenummer (dit kan nodig zijn bij een ziekenhuisbezoek);
  • Informatie over kinderen, familie en eerste contactpersoon;
  • Bankrekeningnummer.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiëntie-redenen, waarvan we ervan uit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

  • Communicatie en informatievoorziening;
  • De verbetering van onze diensten;
  • Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan berichtgeving aan uw kinderen, familie, of eerste contactpersoon.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere doelen willen verwerken, zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke en of medische verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie, deze is op te vragen bij de contactpersoon en te vinden op onze website.

Tot slot:

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Edwin Mons, info@seniorenondersteuninglingewaard.nlen/of tel: 06-19088103

Aansprakelijkheid:

Senioren Ondersteuning Lingewaard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen of voor enig letsel opgelopen tijdens of als gevolg van de verleende diensten. Senioren Ondersteuning Lingewaard en of haar medewerk(st)er(s) zijn niet medisch onderlegd en daarom niet bevoegd tot het verlenen van enige medische dienst. Senioren Ondersteuning Lingewaard en of haar medewerk(st)er(s) kunnen en mogen geen financiële en/of bancaire zaken van/voor u verzorgen of behandelen. Dit geschiet alleen naar schriftelijk overleg en goedkeuring van de gemachtigde en Senioren Ondersteuning Lingewaard. 

Registratie:

Senioren Ondersteuning Lingewaard staat ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 62549588

Btw-nummer: NL001874529B37

Rekeningnummer: NL 58 KNAB 0732 2579 72